AMC 800

maaobaa[-la A^TaosvaIca :

 

maaobaa[-lava$na maaoTr kaozunahI iktIhI AMtrava$na caalau baMd karta yaoto.yaa maa^Dolacyaa puNa- saoT maQyao KalaIla ]pkrNao Asatat.


1. A^TaosvaIca ³D/ayarna´
2. maaobaa[-la kMT/aolar
3. maaobaa[-la
4. caaja-r


maaobaa[-la A^Tao maa^Dola AapNa KrodI kolyaanaMtr varIla sava- A^Tma %yaat yaotat.AapNa Aaplyaa maaoTarcyaa [qao jao maaobaa[-la naoTvak- ³roMja´Asaola to saImakaD- Gao]na maaobaa[-la A^TaomaQaIla maaobaa[-la maQao TakNao.
AapNaasa KalaIla kaoD idlao jaatat.

1.

maaoTr caalau

kaoD : 9

2.

maaoTr baMd

kaoD : 2

3.

Aavaaja caalau

kaoD : 1

4.

Aavaaja baMd

kaoD : 3

jyaa p`maaNao AapNa ekmaokasa faona krtao %yaap`maaNao Aaplyaa javaLIla maaobaa[-lava$na maaoTrcyaa javaLIla maaobaa[-lalaa faona krNao.maaoTr javaLIla maaobaa[-la Aaplaa ka^la AalyaanaMtr tao A^Taoma^TIk ]calaola.%yaanaMtr maaoTr caalaucaa kaoD Aaplyaa maaobaa[-la va$na dabaNao.caalaucaa kaoD dabataca maaoTr caalau hao[-la.%yaaca pQdtInao maaoTr baMd krNao krIta prt faona laavaNao.faona ]calalao naMtr baMdcaa kaoD dabaNao maaoTr baMd hao[-la.maaoTr caalau haotanaa va baMd haotanaa KT Asaa Aavaaja eoku yao[-la KT Asaa Aavaaja Jaalaa mhNajao maaoTr caalau ikMvaa baMd JaalaI Aaho Asao samajaavao.


jar AapNaasa Aavaaja maaNasaacyaa AavaajaatIla eokayacaa Asaola tr ¸
AapNa maaoTr maaobaa[-lalaa faona kolyaanaMtr¸ Aavaaja caalaucaa kaoD 1 dabaNao¸ mhNajao AapNaasa Aavaaja eoku yao[-la.


1. jar AaplaI maaoTr caalau JaalaI Asaola tr AapNaasa Aavaaja yao[-la¸ “AaplaI maaoTr caalau kolaI Aaho.”


2.jar laa[-na fa^lTI Asaola tr Aavaaja yao[-la “laa[-na fa^lT AsalaomauLo maaoTr baMd kolaI Aaho.”


3.jar maaoTrnao paNaI saaoDlao Asalao tr Aavaaja yao[-la “ maaoTrnao paNaI saaoDlaomauLo maaoTr baMd kolaI Aaho.”


4.jar AapNa maaoTr maaobaa[-lalaa nausata faona laagalaolaa Aavaaja ³irMgacaa ´Aavaaja yao]na faona ]calalaa jaat Asaola va caalau baMd ikMvaa kaozlaahI kaoD do]na maaoTr caalauÀbaMd  ikMvaa Aavaaja caalau haot nasaola tr samajaavao¸ itnhI ³3´ laa[-na gaolyaa Aahot.


5. AapNa jar maaoTr caalaucaa kaoD do]na maaoTr caalau kolaI Asaola tr¸ laa[-T jaa}na AalaonaMtr maaoTr A^Taoma^TIk caalau haoto.punha faona laa}na kaoD Vavaa laagat naahI.A^TaosvaIcacao kaya- puvaI-p`maaNaoca caalau rahto.


jaaoDNaIpQdt :


1. maaobaa[-la maQyao isamakaD- TakNao. roMja Aahoka to pahNao.


2.maaobaa[-lalaa caajaI-Mga ipna va hoDfaonacaI pIna vyavasqaIt laavaNao.


3.maaobaa[-la hoDfaonacao ica~ Aalao Aaho ka to phavao.


4.naMtr laala ¸ ipvaLI¸ inaLI¸ ihrvaI¸ ihrvaI¸ naarMgaI¸ naarMgaI¸ yaa sava- saat vaayasa- ica~at daKvalao p`maaNaoca jaaoDNao.


5.kaLI vaayar AqaI-Mgalaa ³ ikMvaa nyauT/lalaa doNao.´


6.saI.TI. haola ³pa[-p´ maQauna maona krMTcaI ek vaayar pasa k$na haotI tIqaoca prt jaaoDNao.


7.maaobaa[-lalaa kMT/aolar varIla baayapasa svaIca baMd 'Aa^f' var zovaNao.


8.ba^TrI Aa^naÀAa^f svaIca Aa^na krNao.


9.naMtr pa^var Aa^f svaIca ³ savaa-t varIla baTna ´ Aa^na krNao.


10.tumhI saPlaaya idlyaa baraobar maaobaa[-la caajaI-Mga caalau hao[-la va AQyaa- tasaanao A^TaomaoTIk caajaI-ga baMd hao[-la.


11.jar maaobaa[-la kMT/aolar maQyao kahI p`a^balaoma Aaho Asao vaaTlao tr¸ A^TaosvaIcacao  A^TaoÀma^na baTna ma^na var TakNao¸va maaoTr puvaI-p`maaNao caalau baMd krNao.